NEUROPSICOLOGIA INFANTIL

Aquesta és una unitat adreçada a escolars que presenten dificultats en el rendiment acadèmic, o  algun tipus de problema o retard en el seu desenvolupament.

Dins del marc escolar ens trobem diferents Trastorns Específics d’Aprenentatge, descrits per l’OMS -Organització Mundial de la Salut, i classificats en el manual de psicopatologia DSM-V:

Trastorns del Neurodesenvolupament

 • Dislèxia: Trastorn Específic de Lectura i Escriptura
 • TDA/H: Trastorn per Dèficit Atencional amb/sense Hiperactivitat
 • TEL: Trastorn Específic del Llenguatge
 • Discalcúlia: Dificultat específica pel càlcul
 • Espectre de l'autisme
 • Infants  prematurs

Altes capacitats

Unitat de l'infant adoptat

L’objectiu de la Unitat de Diagnòstic Escolar és que amb l’exploració neuropsicològica (1ª visita d’historial clínic, més tres/quatre  visites d’exploració), la família, l’alumne i l’escola pot disposar d’una explicació acurada tant de les febleses  que mostra l’alumne així com del seu potencial , fortaleses i  habilitats.

Es valora:

 • El rendiment cognitiu verbal, no verbal i global.
 • Processos cognitius que estan implicats en l’aprenentatge (funcions executives, d’atenció, memòria visual, memòria audioverbal,les habilitats fonològiques,  fluència verbal, llenguatge, visoconstrucció,  . )
 • Competències de lectura, expressió escrita i comprensió
 • Estat anímic, autoconcepte.
 • Conducta adaptada
 • Aspectes socials i psicoafectius.

Aquesta exploració ens permet  realitzar el diagnòstic diferencial, conèixer el funcionament dels processos que estan subjacents en l’aprenentatge  i lògicament poder realitzar el pla d’actuació psicoeducatiu  personalitzat.

>